July

July

Calendar of Events 2018

 • 4    Spectacular Fireworks         Hampton Beach @ 9:30

  Weekly Fireworks
 • 6     Doo Wop DJ                              Salisbury Beach 7-10 pm
 • 7    Concert                                       Salisbury Beach @ 7:30
 • 7     Firework                                   Salisbury Beach @ 10:15
 • 9    Monday Night Movies        Hampton Beach @ dusk
 • 11   Spectacular Fireworks       Hampton Beach @ 9:30
 •  13    Doo Wop DJ                           Salisbury Beach 7-10 pm
 • 14    American Independence Festival
 • 14     Concert                                  Salisbury Beach @ 7:30
 • 14     Fireworks                             Salisbury Beach @ 10:15
 • 16     Monday Night Movies   Hampton Beach @ Dusk
 • 18    Spectacular Fireworks    Hampton Beach @ 9:30
 • 19-22    Stratham Fair               Stratham, NH
 • 20    Doo Wop DJ                          Salisbury Beach 7-10 pm
 • 21    Concert                                   Salisbury Beach @ 7:30
 • 21     Fireworks                             Salisbury Beach @ 10:15
 • 23     Monday Night Movies   Hampton Beach @ Dusk
 • 25     Spectacular Fireworks  Hampton Beach @ 9:30

  Local Beaches
 • 27     Doo Wop DJ                        Salisbury Beach @ 7:30
 • 28     Concert                                Salisbury Beach 7-10 pm
 • 28     Fireworks                           Salisbury Beach @ 10:15
 • 28- Aug 5  Yankee Homecoming Newburyport, Mass
 • 28     Little Miss Hampton Beach Pageant 2:00 PM
 • 29     71st Miss Hampton Beach Pageant 2:00 PM
 • 30     Monday Night Movies Hampton Beach @ Dusk